اثرات سو مدیریت در گرانی های اخیر بازار گوشت

گرانی بازار گوشت

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران طی روزهای اخیر موضوع گرانی گوشت همانند دیگر بحران های دیگر متاثر از سومدیریت و برنامه ریزی ناصحیح است. زیرا در دوران هایی که بازار روال عادی خودش را طی می کند نیاز آنچنانی به سیاست گذاری نیست و چه بسا بهترین راهکار دولت، […]