جابه‌جايی قدرت اقتصادی

جابه‌جايي قدرت اقتصادي

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی شوك خارجي عظيمي به دليل بيماري كرونا در كشورها به وجود آمده است. اين ويروس سرعت شيوع بالايي دارد و ازآنجاكه دنيا به دهكده جهاني تبديل ‌شده، باعث شده كه اين بيماري بيشتر شايع شود. برنامه‌هاي حمايتي در كشورهاي مختلف در مديريت پيامدهاي سوء‌اقتصاد كرونا شكل‌گرفته است. سياست‌هاي […]