بخش خصوصی میدان داری کند، دولت نیازی به فروش دارایی هایش نخواهد داشت

درشرایطی که اقتصادملی بخاطرتحریم ها وتکانه های ناشی از شیوع ویروس کرونا تحت فشار جدی قرار دارد،بخش خصوصی بیش از پیش اهمیت می یابد.بااین حال مدیران تشکل های بخش خصوصی معتقدند دولت وحاکمیت آن طور که بایدبه بخش خصوصی کاربلد میدان نمی دهند. در همین زمینه مهندس محمد پارسا رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی […]