هاب انرژی تهدیدهای تازه و راه برون ‌رفت از تنگنا

هاب انرژی

آقای مهندس محمد پارسا رییس هیات مدیره فدراسیون انرژی در عمل و با دریافت نشان صادرکننده نمونه نشان داده برنامه‌های صادرات انرژی که در ذهن دارد را با بررسی‌های کارشناسانه تدارک دیده و یا پیشنهاد می‌کند. او باور دارد با وجود اینکه ایران در ۱۰ سال تازه‌سپری‌شده فرصت‌های بزرگی را برای تبدیل شدن به ‌هاب انرژی […]