راه‌های زنده ماندن صادرات خدمات فنی و مهندسی

Ways-to-survive-the-export-of-technical-and-engineering-services

محمد پارسا – صادرکننده نمونه نگارنده تجربه های پرفراز و فرودی از داستان گیر افتادن و رها شدن صادرات از تله های خواسته یا ناخواسته دولتهای پس از جنگ دارم و در همه این سالها به همراه دیگر صادرکنندگان میهن‌دوست تلاش کرده ایم تا جایی که می شود دست از فعالیت برنداریم. ایران سرزمین پدران […]