بازار متشکل ارزی راه حل اصلاح مولفه های اقتصادی

بازار متشکل ارزی

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران مهمترین لازمه رونق اقتصادی و رشد صادرات در هر کشور پیش بینی پذیر بودن اقتصاد و مولفه های اقتصادی است. از این رو یکی از مهمترین مولفه های اقتصادی، نرخ ارز در هر کشوری است. متاسفانه به دلیل قیمت گذاری های دستوری که آفت […]