هزارتوی خصوصی سازی

خصوصی سازی

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران طبق اصل 44 قانون اساسي به دولت اجازه داده شد تا از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هايش بتواند موجب توسعه بخش خصوصي شود. در همين راستا سياستگذاري‌ها به شكلي بود كه در ابتدا انحصارات از بين برود و آزادسازي قيمت‌ها شكل بگيرد و در […]